KALSİT KULLANIM ALANLARI

KALSİT NEDİR?

Kalsit; kimyasal formülü CaCO3 , kristal tane boyutu 1 mm-10 cm arasında olan kireçtaşının yapıtaşı olan bir mineraldir. Kalsiyum karbonatın (CaCO3) heksagonal sistemde kristallenmiş halidir. Kalsitin yoğunluğu 2,75 g/cm3 tür. 1025 atmosfer basınç altında erime noktası 1339°C’dir. Kalsit, kireçtaşının esas elemanıdır. Saf kristal % 56 kalsiyum oksit (CaO), % 44 karbondioksit (CO2) ihtiva eder. Saf olmayan kristallerde kalsiyumun bir kısmı Fe, Mg ve Mn ile yer değiştirmiş olabilir. Kalsit, tabiatta mineral damarı şeklinde ve sık sık kurşun, çinko, gümüş ve diğer cevherlerle beraber teşekkül eder.

Ayırıcı özellikleri, HCl ile çok çabuk çözünebilmesi, dilinimi, şekli, rengi ve sertliğidir.

Bulunuşu, Kalsit, doğada bol bulunan minerallerin başında gelir. Karbonatlı sedimanter kayaların (kireçtaşları) ve metamorfik kayaların (mermerler) ana bileşenidir. Birçok cevherleşmenin gang minerali olan kalsit, hidrotermal damarların, karbonatitlerin sık rastlanan minerallerindendir. İkincil olarak, granitlerdeki piroksen ve feldspatların bozunmasıyla oluşur. Travertenlerin, sarkıt ve dikitlerin ana bileşeni olarak bulunur.


KALSİTİN KULLANIM ALANLARI

Kağıt: Dolgu ve kaplama maddesi olarak kullanılır. Böylece yüzey sertlenir, düzlenir ve renk düzgünlüğü olur (Şahin, 1999). Diğer kimyasal değerler kağıt türüne göre değişir. Beyazlık en az % 94 boyut kullanım yerine göre 1-100 mikron olmalıdır. Yağ emme özelliğinden dolayı mürekkebin hızlı kurumasını sağ- lar ve böylece gazete, dergi ve kaliteli kağıt imalinde kullanılır. Sigara kağıdında ise dolgu maddesi olarak kullanılır.Bu konuda TS 11653 ‘’Kalsit Kağıt Sanayinde Kullanılan’’ ve Amerikan ASTM D 1199 standartları yayımlanmıştır. #PZB: Ucuz olduğu için boyada pigment maddesi yerine ve çeliğin aşınmasını önlemek ve tek katta kalın film elde etme, su ve kimyasallara boyanın dayanıklı- lığını artırmak için dolgu olarak kullanılır. Oyuncak boyalarında Ba, Cr ve As belirlenmiş oranlarda olmalıdır. CaCO3 %’si kireçtaşı 95, mermer ise en az 99 ve mermer için, içinde sert malzeme bulundurmayıp oran en az 98 ve kristalize kireçtaşı için ise 99 olmalıdır.


Boya: Ucuz olduğu için boyada pigment maddesi yerine ve çeliğin aşınmasını önlemek ve tek katta kalın film elde etme, su ve kimyasallara boyanın dayanıklı- lığını artırmak için dolgu olarak kullanılır. Oyuncak boyalarında Ba, Cr ve As belirlenmiş oranlarda olmalıdır. CaCO3 %’si kireçtaşı 95, mermer ise en az 99 ve mermer için, içinde sert malzeme bulundurmayıp oran en az 98 ve kristalize kireçtaşı için ise 99 olmalıdır.


Seramik: Sır (emaye) ve fayans yapımında seramikte kullanılır. Fayans çamuruna eklenerek bünyede bulunan SiO2 ’ın zararlı etkileri giderilir. Kullanım oranı % 2-6’dır. Bu oran aşılırsa renk pembeleşir, sarı benekler oluşur ve yüksek sı- caklıklarda deforme olur. CaO seramik malzemesinin dayanımını artırır. CaO, bünyesindeki Al2 O3 ve SiO2 ile reaksiyona girerek 1280 °C’da sır camsı yapısını oluşturur. Cr2 O3 erime sıcaklığını artırdığından az olması istenir. CaCO3 en az % 98 olmalıdır. Seramik çamurunda artan sıcaklık ile gözeneklilik azalır. Sırdaki SİO2 arttıkça pişma sıcaklığı artar. CaO ve SiO2 ile oluşan ara tabaka sır ve seramik çamuru arasındaki gerilimi karşılayıp sır çatlağının oluşumunu önler. Böylece CaO ile sırın yüzey sertliği artar. Sırda Fe ve diğer renk vericiler olmamalıdır.


Derz Malzemesi: Derz dolgu malzemesi olarak mermer tozu kullanıldığında, CaCO3 en az % 95, tane boyutu 250 mikrondan küçük olmalıdır. Nemli kalsit beyaz çimento ile karıştırıldığında çimentonun pirizlenmesine neden olmakta ve ürün kalitesini etkilemektedir (Mermerciler Derneği, 2005). Bu yüzden kalsit nemi en fazla % 1 olmalıdır. TS 5892 ’’Bina inşaatı-Derz Malzemeleri-Derz Sızdırmazlık Malzemeleri-Terimler’’ standardı hazırlanmıştır.


Plastik:   Dayanıklılık, kalıptan kolayca çıkma ve kalınlığın her yerde aynı olmasını sağladığı için dolgu maddesi olarak plastikte kullanılır. Ayrıca sertlik, esneklik, mukavemet, bükülme, iç gerilmeyi önleme ve yüksek sıcaklığa dayanım verdiği içinde plastikte kullanılır. Ağır metaller içermemeli, yağ emiciliği düşük olmalı, diğer kimyasallarla yumu- şatıcıları absorbe etmemeli, yüksek beyazlık derecesine sahip olmalı, makinelerde aşınmaya sebep olmamalı, kolayca dağılmalı,darbe mukavemetini artırmalı, 3-0,02 mikron boyutunda yuvarlık taneli ve CaCO3 en az % 95 olmalıdır. İran ISIRI 2399 standardı yayımlanmıştır.


Lastik: Dolgu maddesi olarak kullanılıp taneler 20 mikrondan küçük ve yuvarlak şekilli olmalı ve lastik hamurunda iyi dağılmalıdır. Mukavemete ihtiyaç olmayan aşınmaya maruz kalmayan ve karbon karasına ihtiyaç olmayan yerde kullanılır. Lastiğin yumuşaklık kaybı olmadan fazla yükte kullanılmasını sağlar. Böylece uzama ve esneme olmaz. Beyaz lastiklerde renk önemlidir. CaCO3 en az % 92 ve tebeşir kullanıldığında ise 98 olmalı ve Cu, Mn ve Pb belirli oranlarda olmalıdır.


Hayvan Yemi: Ca, hayvanların kemik ve diş büyümeleri için gerekli olduğundan yemlerinde dolgu maddesi olarak kullanılır. CaCO3 en az % 92, SiO2 oldukça düşük olmalı ve As ve F gibi elementler belirli oranlarda olmalıdır. Boyut ise civciv yemi için 400 mikron, büyük kümes hayvanı için 3mm ve büyük her tür hayvan için 25 mikrondan küçük olmalıdır. Kullanılacak malzemede yabancı madde oranı en fazla % 3 olmalıdır. TS 8606 ’’Hayvan Yemleri-CaCO3 Bileşikleri’’, TS 8599 ’’Hayvan Yemleri-Yalama Taşı’’, TS 9699 ’’Hayvan Yemleri-Tavuk Yumurta Yemi’’ TS 8880 ’’Yem Katkı Maddeleri-Asit Düzenleyiciler-Kalsiyum Karbonat Tayini’’ ve Amerikan ASTM C 706 standartları bu amaçlar için hazırlanmıştır.


Tarım: Asit özellikli topraklardan iyi ürün almak için toprağa Ca ilave etmek gerekir. Böylece topraktaki organizmaların yaşamı düzelir ve pH 6-7,5 olur. Ca aynı zamanda bitki besleyicisidir. Ekilen toprakta kaybedilen Ca tuzları yerine gübre olarak mermer tozu veya kireç taşı tozu kullanılır. CaCO3 en az % 90 ve boyut ise 0,15 mm’den küçük olmalıdır. As ise en çok 4 ppm olmalıdır. TS 9741 ‘’Kireç- Tarımda Kullanılan-Terimler, Tarifler’’ ve Amerikan ASTM C 602 standartları bu konu ile ilgilidir.İlaç: Kalsit en çok mide ilaçlarında kullanılır. CaCO3 % 98,8 ve Fe en çok % 0,05 ve boyut ise 2,4 mikrondan küçük olmalıdır.


Kömür Ocağı: Kömür tozunun patlamasını ve patlayıcılardan alevin yayılmasını önlemek için kullanılır. Silis en çok % 4 ve yanabilen madde en çok % 5 olmalıdır. Boyut -84 mikron ve ısıtıldığında kek yapmayan toz halinde olmalıdır. Bu konuda Amerikan ASTM C737 standardı ve İngiliz National Coal Board Specification hazırlanmıştır.


Cam: Kalsit camın kimyasal etkilere kar- şı direncini artırdığı ve rengini açtığı için genelde şişe ve pencere camında kullanılır. CaCO3 % 98,5; Fe % 0,2 ve boyut ise -0,5 mm 0lmalıdır. TS 4746 ‘’Kireçtaşı- Öğütülmüş, Renksiz Cam İmalinde Kullanılan’’ İngiliz BS 3108 ve Hindistan IS 887 standartları bu amaç için hazırlanmıştır.


Cam Macunu:  Kriptokristalin yapıya sahip olan tebeşirin yağ emmesi çok fazla olduğundan, bezir yağı ile karıştırılıp dolgu maddesi olarak cam macunu yapımında kullanılır. İnce öğütülmüş kireç taşı da aynı amaç için kullanılır. CaCO3 % 90 ve boyut ise 40 mikrondan küçük olmalıdır. TS 11602 ‘’Cam Macunu’’, Amerikan ASTM D 1199 ve İngiliz BS 44 bu amaç için hazırlanmıştır.

Şeker:  Kalsit şeker imali sırasında kirleticileri şerbetten ayırır. Fosforik ve organik asit bileşikleri zararsız Ca bileşiklerine dönüşür. CaCO3 en az % 96, SiO3 % 0,5 ve boyut 74 mikrondan küçük olmalıdır.

Kozmotik:   CaCO3 % 98, boyut -0,4 mikron ve renk ise % 38-99 olmalıdır. TS 4162 ’’CaC03 -Çöktürülmüş-Kozmotik Sanayi İçinKullanılan‘’, İran ISIRI 2860, Pakistan PS 1584 ve Hindistan IS 1918 standartları hazırlanmıştır.

Patlayıcı Madde:  CaCO3 en az % 98 ve boyut 125 mikrondan büyük olmalıdır. TS 4161 ‘’CaCO3 -Patlayıcı ve Piroteknik Sanayinde Kullanılan’’ ve Hindistan IS 7633 standartları hazırlanmıştır.

Karpit:  Karpit, kok ile kireçtaşının reaksiyona girmesi ile oluşur. CaO en az % 92, ateş zaiyatı ise % 4 olmalıdır.

Su Arıtımı: Suların sertliğinin giderilmesinde en az ?’lık CaO; su rengi giderilmesi, suların zarasız hale getirilmesi ve klorlamada en az % 93’lük CaO kullanılır. Fe2 O3 ’te en fazla % 0,3 olmalıdır. TS Pr EN 1018 ‘’CaCO3 -İçme ve Kullanma Sularının Arıtımında Kullanılan’’ ve İran ISIRI 2784 standartlar bu konuda hazırlanmıştır.


Diğer Sektörler:

1- Petrol rafinesinde organik kükürt, SO2 ve CS2 gibi gazların tutulması ve emülsiyonu,

2- Oto yağlama yağında sabunlaştırıcı olarak,

3- Tel imalinde kızgın telin oksidasyona karşı korunması,

4- Mürekkep, zamk, gliserin, sirke ve çiklet, kibrit, muşamba, kaynak çubukları imali,

5- Yağların sabunlaştırılması ve akıcı hale getirilmesi,

6- Dericilikte hayvan kıllarının uzaklaş- tırılması ve dezenfektan olarak haşarat ilaçlarında, zehir absorbantı olarak,

7- Soda, sabun, temizleme tozu, diş macunu ve yumuşak aşındırıcı imalatında,

8- Flotasyon ve sondaj çamurunda kullanılır.( Kaynakça :    www.maden.org.tr )